CDSM never stop learning

Category Archives: Hwb

EdTech Education Hwb Hwbdysgu Software Wales

Cronni a chreu…Mae Hwb newydd ddod yn haws

Fel sy’n aml yn digwydd ym maes datblygu meddalwedd hyblyg, rydym wedi diweddaru a gwella’r Rhestri Chwarae gwta bythefnos ar ôl eu cyhoeddi yn y lle cyntaf.

Mae Rhestri Chwarae mor hawdd eu defnyddio mae athrawon eisoes wedi creu 400 ohonynt ar Hwb. Mae’n cynnig ateb perffaith i athrawon yng Nghymru ar gyfer creu cynnwys addysgu a dysgu cyfoethog, deniadol a chyfoes ar y we. Mae’r fersiwn diweddaraf yn cynnwys wyth o flociau awduro sy’n darparu ffordd syml ar gyfer defnyddio testun cyfarwyddol a lluniau atodol.

playlist3 (2)

 

Gall athrawon ledled Cymru greu adnoddau addysgu i’w defnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth drwy ddigido eu gwybodaeth a’u profiadau eu hunain. Gallant hefyd eu cyfuno ag adnoddau o Hwb, Encyclopaedia Britannica, ImageQuest a Google Safe Search.

playlist1

 

Mae CDSM yn credu’n gryf bod athrawon yn y sefyllfa orau i newid ac addasu i gwricwlwm newydd a thrwm. Mae athrawon yn gwybod pryd mae angen adnoddau addysgu a dysgu arnynt ac mae ganddynt y sgiliau a’r profiad i lenwi’r bylchau hynny. Dyna pam ein bod wedi creu Rhestri Chwarae – er mwyn sicrhau bod y broses o greu gwybodaeth a’i dosbarthu yn nwylo’r rheini sy’n gweithio mor ddiflino er mwyn addysg ein pobl ifanc.

playlist2

Rydym yn falch o fod yn gwmni o Gymru ac rydym bob amser yn ceisio gwella adnoddau a phrofiadau i athrawon a dysgwyr fel ei gilydd. Mae gennym gyfle i wneud hynny drwy’r prosiect Hwb. Rydym bob amser eisiau clywed am y ffyrdd dynamig ac ysbrydoledig rydych yn defnyddio Rhestri Chwarae yn eich ystafell ddosbarth felly mae croeso i chi gysylltu â ni i roi eich barn.

Cofrestrwch i gael ein rhestr bostio sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau cyffrous yn CDSM!

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Software Wales

HwbMeets World

Meet Hwb.B_5dAjHWAAEHzKy (1)

If you haven’t already met it at your school or office, you can meet Hwb, like many others already have, at HwbMeets.

(Available in Welsh here)

For those of you that don’t already know, Hwb is the national database of digital teaching and learning resources. It’s also the gateway to CDSM’s latest range of tools, quality articles and images from Encyclopaedia Britannica and a brilliantly engaging package for primary phase learners – Just2easy.

Right now, I go everywhere with Hwb. We’re like best buddies, inseparable. Hwb even gets me in to all these great events, where I get to meet all the brilliant teachers and public servants who work so diligently to help raise attainment in our schools. I’m basically Hwb’s plus one, which is great because Hwb’s never happier than when it’s the centre of attention, showing off all its new tricks and introducing people to its wide range of tools and resources.

You see, Hwb’s been reinvented in the last 12 months. It’s the new kid on the block again and it’s really starting to turn some heads. Seven thousand new people logged into Hwb in February alone – a big number, and one that’s increasing month on month.  In addition to being an incredible resource, Hwb’s ambitious, and it won’t stop until all of the five hundred thousand+ users in Wales have logged in. So to that end, Hwb and I find ourselves out there at HwbMeets doing the educational equivalent of speed dating, trying to capture the hearts and minds of teachers, local authority leaders and school improvement agencies in Wales.

HwbMeets are 2 hour sessions which start with a couple of keynote presentations from outstanding practitioners. These insightful demonstrations are a great example of the work put in by teachers to make the best use of technology in their classrooms. After this, the audience of school teachers and leaders work their way, eight at a time, around a series of numbered tables, on a quest to find the next best ‘tech’ thing with which to inspire and challenge their kids.

I get ten minutes with each group to convince them of Hwb’s charms. The hard part is speaking for eighty minutes without pause, telling the Hwb story to eight different groups.

Convincing them is easier. After all, I’m able to tell them that Hwb is free, that all teachers and learners in Wales have an account and that this provides Single Sign On access to: MS Office 365, Learning Posibilities’ Hwb+ and SWGFL’s 360° safe Cymru tool – not to mention all CDSM’s new tools, designed by teachers for teachers.

Last month Hwb had eight hundred and twenty two thousand page views and sixty seven thousand logins. Of course, we want those numbers to double by the end of the academic year: this way, we’ll know that Hwb is reaching the teachers and leaders it was designed and commissioned to help.

To do this, Hwb is improving and developing all the time. Its tool set is expanding, and its relevance to teachers and classroom practitioners is growing. By the middle of April, Hwb will have released 5 new features, including Playlists & Hwb Networks. It’s innovations like these that will form the foundations of the legacy we’re building in Wales. It’s these features that Hwb and I have been demonstrating at the HwbMeets.

The reaction from teachers has been very positive, even from the groups that get my final presentation of the day. Teachers immediately see the benefits of the tools and appreciate the ease and simplicity of the implementation. The most common response I get is a question: “And all this is available for free on Hwb?!” The second is “So where can I get my logon details again?”

If you’re yet to meet Hwb, then make sure you attend a HwbMeet. You can find a list of upcoming events on Hwb – and hopefully the two of us will see you there.

You can stay up to date by following CDSM on the social media websites below, or by subscribing to our weekly email roundup.

Subscribe Button

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Wales

Digwyddiadau CwrddHwb

Dyma Hwb.B_5dAjHWAAEHzKy (1)

Os nad ydych chi wedi cyfarfod ag ef yn eich ysgol neu’ch swyddfa eto, gallwch gwrdd â Hwb, fel mae llawer o bobl eraill wedi’i wneud, mewn digwyddiad CwrddHwb.

I’r rheini ohonoch chi sydd ddim yn gwybod yn barod, Hwb yw’r gronfa ddata genedlaethol o adnoddau addysgu a dysgu digidol. Mae hefyd yn borth i adnoddau diweddaraf CDSM, erthyglau a delweddau o safon gan Encyclopaedia Britannica a phecyn ardderchog ar gyfer dysgwyr y cyfnod sylfaen Just2easy.

Ar hyn o bryd, mae Hwb a minnau’n mynd i bob man gyda’n gilydd. Rydyn ni’n ffrindiau pennaf. Mae Hwb hyd yn oed yn llwyddo i fynd â mi i ddigwyddiadau gwych lle rwy’n cael cwrdd â’r holl athrawon a’r gweision cyhoeddus ardderchog sy’n gweithio mor ddiwyd i gynyddu cyrhaeddiad yn ein hysgolion. Fi yw partner Hwb, sy’n gweithio’n dda gan fod Hwb wrth ei fodd yn ganolbwynt sylw pawb. Mae’n mwynhau dangos ei holl driciau newydd a chyflwyno pobl i’r amrywiaeth eang o ddulliau ac adnoddau sydd ganddo i’w cynnig.

Mae Hwb wedi cael ei weddnewid yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae’n wasanaeth newydd sbon eto ac yn dechrau denu cryn sylw. Fe wnaeth saith mil o bobl newydd fewngofnodi i Hwb ym mis Chwefror yn unig – nifer fawr, ac mae’r niferoedd yn cynyddu bob mis. Yn ogystal â bod yn adnodd gwych, mae Hwb yn uchelgeisiol, ac ni fydd yn stopio nes bydd pob un o’r pum cant o filoedd a mwy o ddefnyddwyr yng Nghymru wedi mewngofnodi. Felly i’r perwyl hwnnw, mae Hwb a minnau’n cymryd rhan mewn digwyddiadau CwrddHwb sy’n cyfateb i sesiynau cysylltu cyflym ond ym maes addysg. Ein nod yw creu argraff ar athrawon, arweinwyr awdurdodau lleol ac asiantaethau gwella ysgolion yng Nghymru.

Mae CwrddHwb yn sesiynau 2 awr o hyd sy’n dechrau gydag ambell i gyflwyniad gan ymarferwyr pwysig yn y maes. Mae’r cyflwyniadau craff hyn yn enghraifft wych o’r gwaith y mae athrawon yn ei wneud er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio technoleg yn y ffordd orau bosibl yn eu hystafelloedd dosbarth. Ar ôl hyn, bydd y gynulleidfa o athrawon ac arweinwyr ysgolion yn rhannu’n grwpiau o wyth ac yn gweithio eu ffordd o amgylch cyfres o fyrddau wedi’u rhifo, er mwyn ceisio dod o hyd i’r adnodd technegol nesaf i ysbrydoli a herio eu disgyblion.

Rydw i’n cael deg munud gyda phob grŵp i ddangos nodweddion Hwb iddynt. Y peth anodd yw siarad am wyth deg munud heb stopio, gan adrodd hanes Hwb i wyth o wahanol grwpiau.

Mae eu hargyhoeddi yn haws. Wedi’r cyfan, rydw i’n gallu dweud wrthynt fod Hwb am ddim, bod gan bob athro a dysgwr yng Nghymru gyfrif sy’n rhoi mynediad Mewngofnodi un-tro iddynt i: MS Office 365, Hwb+ gan Learning Posibilities ac adnodd 360° safe Cymru gan SWGFL – yn ogystal â holl adnoddau newydd CDSM, wedi’u cynllunio gan athrawon ar gyfer athrawon.

Fe wnaeth pobl ymweld â thudalennau Hwb wyth gant a dau ddeg dau o filoedd o weithiau a mewngofnodi iddo chwe deg saith o filoedd o weithiau.  Wrth gwrs, rydym am weld y rhifau hynny’n dyblu erbyn diwedd y flwyddyn academaidd: dyna sut byddwn yn gwybod bod Hwb yn cyrraedd yr athrawon a’r arweinwyr y cafodd ei gynllunio a’i gomisiynu i’w helpu.

I wneud hyn, mae Hwb yn gwella ac yn datblygu drwy’r amser. Mae ei nodweddion yn ehangu, ac mae pa mor berthnasol ydyw i athrawon ac ymarferwyr ystafelloedd dosbarth yn tyfu. Erbyn canol mis Ebrill, bydd Hwb wedi cyhoeddi 5 nodwedd newydd, gan gynnwys Rhestri Chwarae a Rhwydweithiau Hwb. Nodweddion arloesol fel y rhain fydd yn llunio sylfaeni’r gwaddol rydym yn ei greu yng Nghymru. Y nodweddion hyn mae Hwb a minnau wedi bod yn eu harddangos yn nigwyddiadau CwrddHwb.

Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn gan athrawon, hyd yn oed gan y grwpiau sy’n gwrando ar fy nghyflwyniad olaf yn y digwyddiadau. Mae athrawon yn gweld manteision yr adnoddau ar unwaith ac yn gwerthfawrogi pa mor hawdd a syml yw eu rhoi ar waith. Yr ymateb mwyaf cyffredin rydw i’n ei gael yw’r cwestiwn: “Ac mae hyn i gyd ar gael am ddim ar Hwb?!” Yr ail yw “Felly lle galla’ i gael gafael ar fy manylion mewngofnodi eto?”

Os nad ydych chi wedi cwrdd â Hwb eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i ddigwyddiad CwrddHwb. Gallwch weld rhestr o ddigwyddiadau ar y gweill Hwb – ac mae’r ddau ohonom yn gobeithio eich gweld chi yno.

Subscribe
CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu Learning Playlists Wales

Mae Gwyliau’r Pasg bron â dod i ben, ond mae gan Hwb newyddion da i chi…

Ydych chi wedi cymryd rhan mewn helfa wyau Pasg yn ddiweddar? Mae gennym ni newyddion annisgwyl nad oes yn rhaid i chi chwilio amdano – bydd Hwb yn ei rannu yn barod ar gyfer athrawon pan fyddant yn mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth.

Bydd CHWECH O NODWEDDION NEWYDD – dyna chi, fe glywsoch chi’n iawn, CHWECH o nodweddion newydd yn mynd yn fyw mewn pryd ar gyfer y tymor ysgol newydd!

Rydym yn gwybod y bydd athrawon yn mwynhau ceisio dod o hyd iddynt, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed eu barn.

“Felly, beth sy’n newydd?” rydych chi’n holi.
Rydym yn fodlon rhoi cipolwg sydyn i chi…

Bydd adnodd ‘Rhestr chwarae’ newydd arbennig yn cael ei gyhoeddi yn Hwb, sy’n golygu y bydd y broses o gasglu cynnwys yn llawer gwell – cynlluniau gwersi, cwisiau, gwaith cartref, dulliau dysgu eich hun –  gwneud addysgu a dysgu yn syml yw holl bwrpas y gwasanaeth wedi’r cyfan.

28 PlaylistsBydd modd i athrawon hefyd chwilio yn ‘Encyclopaedia Britannica’ a ‘ImageQuest’ yn uniongyrchol o Hwb, a fydd yn eu galluogi i ddod â miliynau o erthyglau a lluniau gyda hawliau wedi’u clirio i’r ystafell ddosbarth. A’r geiriau hyd rydych chi eisiau eu clywed…bydd, mi fydd hyn i gyd AM DDIM!

Bydd ‘Proffil Defnyddiwr’ gwych ar gael i bob athro hefyd er mwyn iddynt ddangos beth maen nhw’n ei wneud a gwneud y broses o rannu eu cynnwys â ‘Chymuned Hwb’ yn haws nag erioed. Bydd ymarferwyr o bob cwr o Gymru yn gadael gwaddol i bob athro drwy rannu eu harferion a’u hadnoddau gorau.  Bydd hyn yn eich galluogi chi i weld gwaith athrawon eraill, yn ogystal â dangos eich deunydd anhygoel ar lwyfan cenedlaethol.

36 and 43 HN discussionBydd rhagor o gydweithio’n digwydd rhwng ‘Rhwydweithiau Hwb’, lle bydd modd creu eich rhwydwaith eich hun, ymuno â rhwydwaith arall ac estyn gwahoddiad i gydweithwyr. Mae’n adnodd PLC ar gyfer Cymru gyfan, gan greu gofod lle gall gweithwyr proffesiynol o’r un anian wella, addysgu a dysgu gyda’i gilydd drwy Gymru benbaladr!

Rwy’n siŵr eich bod yn edrych ymlaen yn arw at fynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth nawr – ond cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ni i glywed rhagor o newyddion wrth iddo gael ei gyhoeddi.

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Wales

Ydy’ch plant chi’n cael yr addysg orau yng Nghymru?

Beth mae CDSM yn ei wneud?

Rwy’n siŵr eich bod chi wedi clywed llawer amdanom ni – rydym yn sôn yn aml am y nodweddion newydd diddorol rydym yn eu hychwanegu at Hwb, a’r effaith maen nhw’n eu cael ar ddysgwyr yng Nghymru. Ond os nad ydych chi’n gweithio ym maes addysg, efallai bod gennych rywfaint o gwestiynau o hyd.

Yn syml, gwasanaeth Dysgu Digidol ar gyfer Cymru yw Hwb!

Mae Hwb yn llwyfan dysgu digidol sy’n canolbwyntio’n benodol ar helpu athrawon ac addysgwyr eraill, er mwyn helpu i weddnewid y broses o addysgu mewn ystafell ddosbarth fodern. Nid yn unig mae ein gofod ar-lein yn llawn o ddeunyddiau addysgol, mae hefyd yn gyfle i athrawon gydweithio a rhannu adnoddau er mwyn gwneud yn siŵr bod eich plant chi’n cael y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

Mae’r ffordd o ddysgu plant rhwng 3 a 19 oed wedi torri tir newydd, ac mae CDSM wedi helpu i sicrhau hynny.

Sut bydd eich plant yn elwa?

Mae Hwb yn wasanaeth dwyieithog ac yn galluogi athrawon i ddefnyddio Hwb+, Office 365 – PostHwb, Just2Easy, Encyclopaedia Britannica, a 360 degree safe Cymru. Mae hyn yn golygu bod Hwb yn borth i nifer fawr o adnoddau a fydd yn helpu eich plant i ddysgu’n well mewn oes ddigidol fodern.

Nid yn unig mae Hwb yn rhoi mynediad i’r holl adnoddau anhygoel hyn, mae hefyd yn cynnwys PISA Skills, ffordd bwerus o helpu eich plentyn i baratoi ar gyfer profion y Rhaglen Rhyngwladol Asesu Myfyrwyr y mae’n rhaid i bobl ifanc 15 oed eu sefyll mewn dros 65 o wledydd ledled y byd.   Mae’r rhain yn canolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau academaidd mewn sefyllfaoedd go iawn sy’n golygu bod Hwb a PISA yn helpu eich plant i feithrin sgiliau am oes.

Sut gall rhieni ddefnyddio Hwb?

Mae’r rhyngrwyd yn anferth, ac mae diogelwch eich plentyn yn bryder mawr – nid yn unig i chi, ond i CDSM a’n partneriaid SWGfL hefyd. Dyna pam mae gan Hwb barth e-Ddiogelwch gwych er mwyn rhoi cyngor i chi a’ch plant. Gallwch gael golwg arno yma

Ledled Cymru, mae Hwb yn gweithio er mwyn sicrhau bod eich plant yn cael yr addysg orau bosibl – ac yn well fyth, mae Hwb bob amser yn gwella ac yn datblygu. Darllenwch amdanom heddiw.

pisa welsh

Subscribe