CDSM never stop learning

Category Archives: News

CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu News Wales

Major Update to Hwb

[Read in Welsh]

Since our last major Hwb release in June, we’ve been working tirelessly to bring you our best tool suite yet. Collaborating with primary and secondary teachers in Wales, as well as with our colleagues at Welsh Government, we’ve built Hwb into what we believe is the best freely available national digital education offering to be found anywhere – and we’re nowhere near finished yet.

Latest Release

Friday 13th November sees the first of two major releases for Hwb, with five new Playlist features released, along with a plethora of wider enhancements.

CDSM is privileged to serve the educational community in Wales: we know it, and we’re proud of it. It gives us huge pleasure to be making a difference in our own community, and we love the opportunity to travel to your communities and hear your thoughts, listen to your opinions and incorporate these into Hwb.

Playlists

The Playlists feature has been updated to include two new assessment types, to further diversify the way formative or summative assessment can be used in your classroom. The first allows Playlist authors to easily create drag and drop sorting activities, allowing them to create everything from capital city quizzes to reasoning exercises on forces in new and engaging ways.

Playlist Blocks

Coupled with this is the new Image Multiple Choice Question (Image MCQ) format. As with so many aspects of Hwb, the beauty here is in the simplicity: this development gives authors the chance to provide images as the answers to multiple choice questions. This opens up so many new possibilities for our users, such as making possible the creation of mathematical formulae questions without the need to write complicated code or use 3rd party libraries.

Hwb Playlist Blocks

Simplicity, however, isn’t the only beauty on offer– the Playlist feature’s new Slideshow content block provides a template in which the user can present learning material visually in a stimulating way, using bite sized pieces of written text to accompany a complimentary image. Teachers now have real options in accommodating the different learning styles, preferences and abilities in their classrooms.

Slideshow

We’ve also built in the ability for Playlists to hold file attachments, giving authors the option to attach supplementary and supporting content to any Playlist.

Hwb - attachments on step

Next Release

What will make the Playlist improvements even more powerful, however, is the release of our brand new Assessment tool. Created with Playlists at its core, the Assessment tool (released on December 8th) will allow authors to assign Playlists created by any author in Wales to a group of their choosing – for example a class or a set.

Even more excitingly, the latest Learner Record Store technology then allows the author to see the learner’s interactions, progress and attainment in real time. Results can be viewed across the entire cohort or at an individual level, giving the author an unprecedented and timely insight into both group and individual understanding of the topic.

Hwb Markbook

We’re very proud of these features, and can’t wait to see the diverse range of up-to-date assessments that the teachers of Wales will make with them.

In addition to all of this, we’re also releasing a large number of enhancements to Hwb itself; ranging from personal communication enhancements like the private news feed, to practical improvements like the ability to view the resource repository as a list.

Hwb News Feed

We’ve built upon and enhanced so many features that it’d be impossible to try and list them all here – so go and take a look at them for yourself on Hwb.

Subscribe
CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu News Playlists Wales

Diweddariad Mawr i Hwb

Ers i ni ryddhau ein diweddariad mawr diwethaf i Hwb fis Mehefin diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n ddiflino i ddod â’n cyfres gorau o adnoddau i chi. Gan gydweithio ag athrawon cynradd ac uwchradd yng Nghymru a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi adeiladu Hwb i’r hyn rydyn ni’n credu ydy’r cynnig addysg digidol cenedlaethol gorau sydd ar gael yn unrhyw le – a dydyn ni ddim yn agos at orffen eto.

Y Diweddariad Newydd

Ddydd Gwener 13eg Tachwedd byddwn yn rhyddhau’r cyntaf o ddau ddiweddariad mawr newydd i Hwb, gan ryddhau pum nodwedd Rhestr chwarae newydd, ynghyd â llu o welliannau ehangach.

Mae CDSM yn falch o fod yn gwasanaethu’r gymuned addysg yng Nghymru: rydyn ni’n ei hadnabod ac rydyn ni’n falch ohoni. Mae’n rhoi pleser enfawr i ni gael gwneud gwahaniaeth yn ein cymuned ein hunain, ac rydyn ni’n falch o gael y cyfle i deithio i’ch cymunedau chi a chlywed eich syniadau chi, gwrando ar eich safbwyntiau chi a chynnwys y rhain yn Hwb.

Rhestri Chwarae

Mae’r nodwedd Rhestri chwarae wedi cael ei diweddaru i gynnwys dau fath newydd o asesiad, er mwyn amrywio’r ffordd mae modd defnyddio asesiadau ffurfiannol neu grynodol yn eich ystafell ddosbarth. Mae’r cyntaf yn caniatáu i awduron Rhestr chwarae greu gweithgareddau trefnu llusgo a gollwng yn hawdd, gan eu galluogi i greu popeth o gwisiau prifddinasoedd y byd i ymarferion rhesymu ar rymoedd mewn ffyrdd newydd a difyr.

Playlist Blocks

Law yn llaw â hyn mae’r fformat Cwestiwn Aml Ddewis newydd (Delwedd MCQ). Yn yr un modd â sawl agwedd ar Hwb, ei symlrwydd sy’n ei wneud yn wych: mae’r datblygiad hwn yn rhoi cyfle i awduron ddarparu delweddau yn atebion i gwestiynau aml ddewis. Mae hyn yn esgor ar gynifer o gyfleoedd newydd i’n defnyddwyr, fel creu cwestiynau fformiwlâu mathemategol heb orfod ysgrifennu cod cymhleth neu ddefnyddio llyfrgelloedd 3ydd parti.

Playlist Blocks

Serch hynny, nid symlrwydd ydy ei unig rinwedd – mae bloc cynnwys sioe sleidiau newydd y nodwedd Rhestr chwarae yn rhoi templed er mwyn i’r defnyddiwr allu cyflwyno’r deunydd dysgu mewn ffordd ddifyr yn weledol, gan ddefnyddio darnau bach o destun i ategu delwedd. Mae modd i athrawon nawr ddarparu ar gyfer yr arddulliau dysgu, y dewisiadau a’r galluoedd gwahanol yn eu dosbarth.

Hwb Playlist Slideshow

Rydyn ni hefyd wedi galluogi’r Rhestri chwarae i ddal atodiadau ffeil, gan roi’r dewis i awduron atodi cynnwys ategol a chefnogol at unrhyw Restr chwarae.

Attachments on Step

Y Diweddariad Nesaf

Serch hynny, yr hyn a fydd yn gwneud y gwelliannau Rhestr chwarae hyd yn oed yn fwy pwerus ydy rhyddhau ein teclyn Asesu newydd sbon. Wedi’i greu gyda Rhestri chwarae wrth ei galon, bydd y teclyn Asesu (sy’n cael ei ryddhau ar 8ydd Rhagfyr) yn galluogi awduron i neilltuo Rhestri chwarae sy’n cael eu creu gan unrhyw awdur yng Nghymru i grŵp o’u dewis – er enghraifft i ddosbarth neu i set.

Hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae’r dechnoleg Storfa Cofnodion Dysgwyr ddiweddaraf wedyn yn galluogi’r awdur i weld rhyngweithio’r dysgwr, ei gynnydd a’i gyflawniad mewn amser real. Mae modd gweld y canlyniadau ar draws y garafán gyfan neu ar lefel unigolyn, gan roi cipolwg amserol fel na welwyd o’r blaen i ddealltwriaeth y grŵp ac unigolion o’r pwnc.

Hwb Markbook

Rydyn ni’n arbennig o falch o’r nodweddion hyn ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld yr amrywiaeth o asesiadau diweddar y bydd athrawon yng Nghymru yn eu gwneud gyda nhw.

Ar ben hyn i gyd rydyn ni hefyd yn rhyddhau nifer fawr o welliannau i Hwb ei hun; sy’n amrywio o wella cyfathrebu personol fel y crynodeb newyddion preifat, i welliannau ymarferol fel gallu gweld y storfa adnoddau ar ffurf rhestr.

Hwb News Feed

Rydyn ni wedi gwella ac adeiladu ar gynifer o nodweddion y byddai’n amhosibl ceisio eu rhestru nhw i gyd yn fan hyn – felly ewch i daro golwg arnyn nhw eich hun yn Hwb.

Subscribe
Awards Business CDSM CDSM e-learning E-learning Learning News

CDSM Interactive Solutions wins Brandon Hall Award for ‘Best Advance in Creating a Learning Strategy’

Swansea, 18th September 2015: CDSM Interactive Solutions Ltd, a leader in innovative digital learning solutions, recently won a coveted Brandon Hall Group bronze award for excellence in the ‘Best Advance in Creating a Learning Strategy’ category.

Now entering its 21st year, the Brandon Hall Group awards programme recognises outstanding achievements in Learning and Development. Entries are judged upon the following criteria: fit the need, design of the programme, functionality, innovation, and overall measureable benefits. CDSM’s win was announced on 10th September 2015, and a complete list of Brandon Hall Group Learning and Development Awards winners can be found on the Brand Hall Group website, here.
CDSM Interactive Solutions Award
CDSM’s Entry: Honda Motor Europe – Common Core Curriculum Project

The Common Core Curriculum Project was created to establish standards across all of Honda’s European dealerships, after a recent EU legal ruling increased competition for car servicing. With this ruling – ‘Block Exemption Regulation’ – in mind, and a desire to ensure that all of its customers receive the same high-quality experience, Honda identified the need to make its European dealerships compliant.

“We had a requirement to train nearly 10,000 customer-facing dealer staff in a short space of time, in order to comply with European Block Exemption Regulations,” said David Edwards, Manager of Honda’s European Training Delivery, “The most important aspect for us to consider was the ease and enjoyment for the end user in completing their learning task. I am happy that the time and effort CDSM and Honda took to make this compliance a positive learning experience for all has been recognised in this way!”

CDSM’s rollout of Honda’s Core Curriculum Minimum Project has enjoyed first-rate feedback from end users across Europe, many of whom noted its appealing and engaging nature. The course is currently recording much higher pass rates than the target of 25% per country, with an average pass rate of nearly 62%. With some countries even hitting the 90–100% mark, it’s clear that Honda have a successful e-learning rollout on their hands.

“We’re delighted to have received this award for our work with Honda,” said Cathy Sivak, CDSM’s Chief Operating Officer, “It reflects the good work we do each and every day. We’re proud of the talented and innovative team of people here at CDSM, all of whom make a difference and deserve recognition.”

“The high quality of work and commitment to driving business results among our award winners never fails to amaze me,” said Rachel Cooke, Chief Operating Officer of the Brandon Hall Group and head of the awards programme. “All of these winning programs deliver meaningful business results to their organizations. Winning an Excellence Award is a great honor, but the real winners are the organizations themselves and their customers and clients because of the innovation and customer focus they demonstrate.”

Excellence Awards winners will be honored at Brandon Hall Group’s HCM Excellence Conference at the PGA National Resort in Palm Beach Gardens, Florida on 27th–29th January 2016.

CDSM will be present at this year’s World of Learning Conference & Exhibition, held at the NEC Birmingham on the 29th and 30th September 2015. Now in its 23rd year, World of Learning has established itself as the most comprehensive event for all aspects of Learning and Development, featuring the latest ideas, technology and services. At this year’s event, CDSM will be running a competition for the chance to win a customised 30-minute e-learning module, similar to the e-learning modules that saw them win the Brandon Hall Award.

About CDSM

CDSM Interactive Solutions (cdsm.co.uk) is a digital learning solutions provider, offering bespoke e-learning content and a contemporary learning platform. Founded by further education lecturers, their dedication to cutting-edge learning science and best practice allows them to deliver effective and engaging learning to their customers. The company’s collective experience and imagination has enabled them to work on major projects internationally, most recently with Welsh Government and Honda Motor Europe.

Subscribe
CDSM Education Events News Wales

CDSM yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth mewn Noson Gwis Elusennol

Roedd CDSM yn falch iawn o gymryd rhan mewn noson gwis ac ocsiwn elusennol yn ddiweddar. Julie James AC drefnodd y digwyddiad er budd Street Football Wales – elusen sy’n gwella bywydau pobl ddigartref ac sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol – a Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yw elusen addysgol gwrth-hiliaeth y DU, sy’n cyflwyno hyfforddiant i dros 50,000 o unigolion bob blwyddyn. Roedd y ffordd yr oedd yr elusen yn cyflwyno’r negeseuon positif hyn mewn cyd-destun addysgol, yn ogystal ag ymdrechion Street Football Wales i fynd i’r afael â digartrefedd ac allgáu cymdeithasol yn rhywbeth yr oeddem ni yn CDSM yn dymuno ei gefnogi. Felly fe wnaethon ni anfon tîm o saith unigolyn gwybodus i’r digwyddiad i weld faint oedden nhw wir yn ei wybod o gymharu ag eraill o Dde Cymru.

Wrth i’r noson fynd yn ei blaen, roedd y tensiwn amlwg – ennill oedd nod pawb. Cawsom ddechrau da, gan nodi mai Rhyfel Cant Un deg Chwech o Flynyddoedd oedd y Rhyfel Can Mlynedd mewn gwirionedd, ac roedden ni 4 pwynt o’r brig hanner ffordd drwy’r noson.

Doedden ni ddim ar ein gorau yn yr ail hanner – boed hynny oherwydd y cyri blasus a gawsom ni yn ystod y toriad – neu efallai oherwydd y botel fawr o Cobra! Pumed oedden ni yn y diwedd, a doedd hynny ddim yn ddrwg o gwbl wrth gwrs, ac roedden ni wedi cael llawer iawn o hwyl hefyd.

Yna, daeth yn amser ar gyfer prif nod y noson: rhoi arian i ddau achos da iawn. Fe wnaethon ni lwyddo i ennill crys pêl-droed rhyngwladol Cymru wedi’i lofnodi, a oedd wedi cael ei wisgo gan y capten Ashley Williams, ac roedd hynny’n un o uchafbwyntiau’r noson i ni.

Charity Event - Wales Captain Shirt

Er y byddai’r crys – sydd bellach wedi cael ei fframio – yn edrych yn dda iawn ar wal yn swyddfa CDSM, mae gennym ni gynlluniau gwell ar gyfer y memorabilia chwaraeon yma, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ein dilyn ni a thanysgrifiwch i gael rhagor o fanylion fel y byddwn ni’n eu rhyddhau!

Subscribe
Awards CDSM E-learning Events News

CDSM Win Brandon Hall Group Bronze Award

CDSM Awards

Last night the Brandon Hall Group announced their 2015 Excellence Award winners, and we were delighted to find out that CDSM won Bronze for Best Advance in Creating a Learning Strategy.

Best Advance in Creating a Learning Strategy
Common Core Curriculum Project

Brandon Hall Group Bronze Award

“The high quality of work and commitment to driving business results among our award winners never fails to amaze me,” said Rachel Cooke, Chief Operating Officer of Brandon Hall Group and head of the awards program. “All of these winning programs deliver meaningful business results to their organizations. Winning an Excellence Award is a great honor, but the real winners are the organizations themselves and their customers and clients because of the innovation and customer focus they demonstrate.”

About Brandon Hall Group

Brandon Hall Group is a HCM research and advisory services firm that provides insights around key performance areas, including Learning and Development, Talent Management, Leadership Development, Talent Acquisition and Workforce Management.

With more than 10,000 clients globally and 20 years of delivering world-class research and advisory services, Brandon Hall Group is focused on developing research that drives performance in emerging and large organizations, and provides strategic insights for executives and practitioners responsible for growth and business results. (www.brandonhall.com)

Tonight, we are also excited about attending the South Wales Business Awards 2015, where CDSM are nominated for Technological & Innovative Business of the Year.

Check out our Honda Case Study, and to keep updated with our news, follow us on Twitter.

Subscribe
CDSM E-learning News

Honda’s Compliance Course Set for Success

Honda E-Learning Course Results

Thanks to their partnership with CDSM, Honda Motor Europe are well on their way to achieving their legal compliance targets with their Core Curriculum Minimum e-learning programme.

As part of the EU Block Exemption Regulation ruling, it is essential that this e-learning programme is completed across all Honda dealerships in Europe by a specific date. However, this didn’t mean that the course had to fall into the common traps of standard compliance learning, which can and often be dull and disengaging for the learner.

CDSM’s rollout of Honda’s Core Curriculum Minimum programme has enjoyed first-rate feedback from end users across Europe, many of whom noted its appealing and engaging nature.

“The information is nice and succinct. No fluff.”

– Andrew Williams, Sales Advisor

“Nice design, photos, background – good use of imagery.”

 Annie Last, Sales Manager

“The format and layout made it easier to stay focused.”

 Darren Hall, Sales Advisor

The course is currently smashing the target pass rate of 25% per country (as of the end of June 2015). With an average pass rate of nearly 62%, and with some countries even hitting the 90–100% mark, it’s clear that Honda have a successful e-learning rollout on their hands.Not only has a significant improvement on previous Honda e-learning been highlighted, but due to the course being so user-friendly and intuitive, Honda’s support helpdesk are finding things much easier to manage too.

It’s been a long journey for Honda and CDSM, but we’re now seeing all our hard work pay off. And with new e-learning courses being developed and rolled out across the European dealerships, we’re excited to see what else we can achieve together.

If you would like to find out more about the Core Curriculum Minimum project, you can download our Honda Case Study.

You can also stay up to date with all that’s going on at CDSM by following us on the social media websites below, or by subscribing to our monthly e-zine.

Subscribe
CDSM Education Hwb Hwbdysgu Learning News Wales

Hwb Network Notifications and a New Look for the Hwb Homepage

Since their launch, Hwb Networks have been a really popular addition to the Hwb tool suite. They’ve given teachers from across Wales the chance to share ideas and best practice, and to collaborate on curriculum-relevant resources.  But just because feedback on Hwb Networks has been positive doesn’t mean we’re not constantly trying to make them better.

Latest Release

On Tuesday 23rd June 2015, we released a major update to the Hwb Networks tool.

Hwb Networks users can now choose how often they are notified of activity within their Networks.

By clicking on the ’Subscribe’ button on the Networks home screen, a Network member can select whether they want to receive email notifications on a weekly or daily basis, or in real time. This allows teachers to stay in touch with Network activity in a way that best suits their schedules.

Hwb Subscribe Button

Set up your preferences today by visiting your Hwb Networks.

In addition, Hwb’s homepage has undergone a facelift.  The biggest change is that Hwb’s extra features and services (Hwb+, J2e, Encyclopaedia Britannica, ImageQuest, 360 degree safe Cymru and Playlists) are now accessible from the top right corner in the black banner.

hwb banner

This enables access to these tools from any Hwb page, not just the homepage.

Following this theme, the sub-features of Hwb’s main sections (Events, Community, e-Safety) can all be reached by clicking on the drop-down arrows next to each section.

And to make sure you stay connected with all Hwb developments, the @HwbNews Twitter feed is now featured on the Hwb homepage, right next to a section of Hwb Quick Links to key Hwb services.

Subscribe to the mailing list and keep updated with our exciting projects at CDSM!

Available in Welsh here.

Subscribe
CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu Learning News Wales

Hysbysiadau Rhwydwaith Hwb a Gwedd Newydd ar Hafan Hwb

Ers eu lansio, mae Rhwydweithiau Hwb wedi bod yn ychwanegiad poblogaidd iawn at gyfres offer Hwb. Maen nhw wedi rhoi cyfle i athrawon ledled Cymru rannu syniadau ac arferion gorau, a chydweithio ar adnoddau sy’n berthnasol i’r cwricwlwm. Ond nid yw adborth cadarnhaol ar Rwydweithiau Hwb yn golygu nad ydym yn ceisio eu gwella’n gyson.

Diweddariad

Ddydd Mawrth 23 Mehefin 2015,  gwnaethom ryddhau diweddariad sylweddol i offer Rhwydweithiau Hwb.

Gall defnyddwyr Rhwydweithiau Hwb nawr ddewis pa mor aml maen nhw’n cael gwybod am weithgarwch yn eu Rhwydweithiau.

Drwy glicio ar y botwm ‘Tanysgrifio’ ar sgrin gartref y Rhwydweithiau, gall aelod o Rwydwaith ddewis a ydyn nhw eisiau hysbysiadau e-bost yn wythnosol neu’n ddyddiol, neu mewn amser real. Mae hyn yn caniatáu i athrawon gadw mewn cysylltiad â gweithgarwch y Rhwydwaith yn y  ffordd sydd fwyaf addas ar gyfer eu hamserlenni.

Hysbysiadau Rhwydwaith

Sefydlwch eich dewisiadau heddiw drwy fynd at eich Rhwydweithiau Hwb.

Yn ogystal, mae hafan Hwb wedi cael ei gweddnewid. Y newid mwyaf yw bod nodweddion a gwasanaethau ychwanegol Hwb (Hwb +, J2e, Encyclopaedia Britannica, ImageQuest, 360 degree safe Cymru a Rhestrau Chwarae) bellach ar gael yn y gornel dde uchaf yn y faner ddu.

hwb banner

Mae hyn yn ffordd o gyrraedd yr offer hyn o unrhyw dudalen Hwb, nid dim ond o’r hafan.

Yn dilyn y thema hon, mae is-nodweddion prif adran Hwb (Digwyddiadau, Cymuned, e-Ddiogelwch) i gyd o fewn cyrraedd drwy glicio ar y saethau wrth ymyl pob adran.

Ac i wneud yn siŵr eich bod yn cadw mewn cysylltiad â holl ddatblygiadau Hwb, mae porthiant Twitter @HwbNews bellach yn ymddangos ar hafan Hwb, yn union wrth ymyl adran Dolenni Cyflym Hwb at wasanaethau allweddol Hwb.

Cofrestrwch i gael ein rhestr bostio sy’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau cyffrous yn CDSM!

Subscribe