CDSM never stop learning

Category Archives: Playlists

CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu News Playlists Wales

Diweddariad Mawr i Hwb

Ers i ni ryddhau ein diweddariad mawr diwethaf i Hwb fis Mehefin diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio’n ddiflino i ddod â’n cyfres gorau o adnoddau i chi. Gan gydweithio ag athrawon cynradd ac uwchradd yng Nghymru a chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi adeiladu Hwb i’r hyn rydyn ni’n credu ydy’r cynnig addysg digidol cenedlaethol gorau sydd ar gael yn unrhyw le – a dydyn ni ddim yn agos at orffen eto.

Y Diweddariad Newydd

Ddydd Gwener 13eg Tachwedd byddwn yn rhyddhau’r cyntaf o ddau ddiweddariad mawr newydd i Hwb, gan ryddhau pum nodwedd Rhestr chwarae newydd, ynghyd â llu o welliannau ehangach.

Mae CDSM yn falch o fod yn gwasanaethu’r gymuned addysg yng Nghymru: rydyn ni’n ei hadnabod ac rydyn ni’n falch ohoni. Mae’n rhoi pleser enfawr i ni gael gwneud gwahaniaeth yn ein cymuned ein hunain, ac rydyn ni’n falch o gael y cyfle i deithio i’ch cymunedau chi a chlywed eich syniadau chi, gwrando ar eich safbwyntiau chi a chynnwys y rhain yn Hwb.

Rhestri Chwarae

Mae’r nodwedd Rhestri chwarae wedi cael ei diweddaru i gynnwys dau fath newydd o asesiad, er mwyn amrywio’r ffordd mae modd defnyddio asesiadau ffurfiannol neu grynodol yn eich ystafell ddosbarth. Mae’r cyntaf yn caniatáu i awduron Rhestr chwarae greu gweithgareddau trefnu llusgo a gollwng yn hawdd, gan eu galluogi i greu popeth o gwisiau prifddinasoedd y byd i ymarferion rhesymu ar rymoedd mewn ffyrdd newydd a difyr.

Playlist Blocks

Law yn llaw â hyn mae’r fformat Cwestiwn Aml Ddewis newydd (Delwedd MCQ). Yn yr un modd â sawl agwedd ar Hwb, ei symlrwydd sy’n ei wneud yn wych: mae’r datblygiad hwn yn rhoi cyfle i awduron ddarparu delweddau yn atebion i gwestiynau aml ddewis. Mae hyn yn esgor ar gynifer o gyfleoedd newydd i’n defnyddwyr, fel creu cwestiynau fformiwlâu mathemategol heb orfod ysgrifennu cod cymhleth neu ddefnyddio llyfrgelloedd 3ydd parti.

Playlist Blocks

Serch hynny, nid symlrwydd ydy ei unig rinwedd – mae bloc cynnwys sioe sleidiau newydd y nodwedd Rhestr chwarae yn rhoi templed er mwyn i’r defnyddiwr allu cyflwyno’r deunydd dysgu mewn ffordd ddifyr yn weledol, gan ddefnyddio darnau bach o destun i ategu delwedd. Mae modd i athrawon nawr ddarparu ar gyfer yr arddulliau dysgu, y dewisiadau a’r galluoedd gwahanol yn eu dosbarth.

Hwb Playlist Slideshow

Rydyn ni hefyd wedi galluogi’r Rhestri chwarae i ddal atodiadau ffeil, gan roi’r dewis i awduron atodi cynnwys ategol a chefnogol at unrhyw Restr chwarae.

Attachments on Step

Y Diweddariad Nesaf

Serch hynny, yr hyn a fydd yn gwneud y gwelliannau Rhestr chwarae hyd yn oed yn fwy pwerus ydy rhyddhau ein teclyn Asesu newydd sbon. Wedi’i greu gyda Rhestri chwarae wrth ei galon, bydd y teclyn Asesu (sy’n cael ei ryddhau ar 8ydd Rhagfyr) yn galluogi awduron i neilltuo Rhestri chwarae sy’n cael eu creu gan unrhyw awdur yng Nghymru i grŵp o’u dewis – er enghraifft i ddosbarth neu i set.

Hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae’r dechnoleg Storfa Cofnodion Dysgwyr ddiweddaraf wedyn yn galluogi’r awdur i weld rhyngweithio’r dysgwr, ei gynnydd a’i gyflawniad mewn amser real. Mae modd gweld y canlyniadau ar draws y garafán gyfan neu ar lefel unigolyn, gan roi cipolwg amserol fel na welwyd o’r blaen i ddealltwriaeth y grŵp ac unigolion o’r pwnc.

Hwb Markbook

Rydyn ni’n arbennig o falch o’r nodweddion hyn ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld yr amrywiaeth o asesiadau diweddar y bydd athrawon yng Nghymru yn eu gwneud gyda nhw.

Ar ben hyn i gyd rydyn ni hefyd yn rhyddhau nifer fawr o welliannau i Hwb ei hun; sy’n amrywio o wella cyfathrebu personol fel y crynodeb newyddion preifat, i welliannau ymarferol fel gallu gweld y storfa adnoddau ar ffurf rhestr.

Hwb News Feed

Rydyn ni wedi gwella ac adeiladu ar gynifer o nodweddion y byddai’n amhosibl ceisio eu rhestru nhw i gyd yn fan hyn – felly ewch i daro golwg arnyn nhw eich hun yn Hwb.

Subscribe
e-learning Infographic Knowledge Tree L&D Learning Playlists

Facts about neuroscience that you need to know… [Infographic]

Neuroscience… it’s the hot topic in Learning & Development at the moment. But what exactly is it, and what should it mean to you?

At CDSM, we’ve been busy picking through the research, and we’ve created a nifty infographic to highlight the facts about neuroscience that you need to know.

And if you’re wondering what impact neuroscience has on L&D, we look at four ways to integrate rapidly-evolving neuroscience into your e-learning.

So what are you waiting for? Take a look at the infographic now to find out more:

[View Text Only Version]

Neuroscience

Subscribe
CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu Learning Playlists Wales

Mae Gwyliau’r Pasg bron â dod i ben, ond mae gan Hwb newyddion da i chi…

Ydych chi wedi cymryd rhan mewn helfa wyau Pasg yn ddiweddar? Mae gennym ni newyddion annisgwyl nad oes yn rhaid i chi chwilio amdano – bydd Hwb yn ei rannu yn barod ar gyfer athrawon pan fyddant yn mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth.

Bydd CHWECH O NODWEDDION NEWYDD – dyna chi, fe glywsoch chi’n iawn, CHWECH o nodweddion newydd yn mynd yn fyw mewn pryd ar gyfer y tymor ysgol newydd!

Rydym yn gwybod y bydd athrawon yn mwynhau ceisio dod o hyd iddynt, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed eu barn.

“Felly, beth sy’n newydd?” rydych chi’n holi.
Rydym yn fodlon rhoi cipolwg sydyn i chi…

Bydd adnodd ‘Rhestr chwarae’ newydd arbennig yn cael ei gyhoeddi yn Hwb, sy’n golygu y bydd y broses o gasglu cynnwys yn llawer gwell – cynlluniau gwersi, cwisiau, gwaith cartref, dulliau dysgu eich hun –  gwneud addysgu a dysgu yn syml yw holl bwrpas y gwasanaeth wedi’r cyfan.

28 PlaylistsBydd modd i athrawon hefyd chwilio yn ‘Encyclopaedia Britannica’ a ‘ImageQuest’ yn uniongyrchol o Hwb, a fydd yn eu galluogi i ddod â miliynau o erthyglau a lluniau gyda hawliau wedi’u clirio i’r ystafell ddosbarth. A’r geiriau hyd rydych chi eisiau eu clywed…bydd, mi fydd hyn i gyd AM DDIM!

Bydd ‘Proffil Defnyddiwr’ gwych ar gael i bob athro hefyd er mwyn iddynt ddangos beth maen nhw’n ei wneud a gwneud y broses o rannu eu cynnwys â ‘Chymuned Hwb’ yn haws nag erioed. Bydd ymarferwyr o bob cwr o Gymru yn gadael gwaddol i bob athro drwy rannu eu harferion a’u hadnoddau gorau.  Bydd hyn yn eich galluogi chi i weld gwaith athrawon eraill, yn ogystal â dangos eich deunydd anhygoel ar lwyfan cenedlaethol.

36 and 43 HN discussionBydd rhagor o gydweithio’n digwydd rhwng ‘Rhwydweithiau Hwb’, lle bydd modd creu eich rhwydwaith eich hun, ymuno â rhwydwaith arall ac estyn gwahoddiad i gydweithwyr. Mae’n adnodd PLC ar gyfer Cymru gyfan, gan greu gofod lle gall gweithwyr proffesiynol o’r un anian wella, addysgu a dysgu gyda’i gilydd drwy Gymru benbaladr!

Rwy’n siŵr eich bod yn edrych ymlaen yn arw at fynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth nawr – ond cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ni i glywed rhagor o newyddion wrth iddo gael ei gyhoeddi.

Subscribe