CDSM never stop learning

Monthly Archives: February 2015

Business e-learning Education Infographic Insights Instructional Design Study

Boost Your Training with the Neuroscience of Education – Infographic

Eureka! In recent years, neuroscience research has made findings that could transform training and education. We’ve popped the results into our infographic-o-whizz-9000. Out came this handy piece brimming with tips for your next L&D project, and the lessons are spot on for both companies and schools.

One of the more interesting findings is that while many know neuroscience can improve training, few are applying its findings. That means this infographic shows how you can impress your boss with widely accepted ideas, but still leap ahead of your professional peers.

So, make your learners recall more for longer, boost their motor skills, and see their comprehension soar.

Click here to access the text only version of the Infographic

Click image to launch full size version

You can stay up to date by following CDSM on the social media websites below, or by subscribing to our weekly email roundup.

Subscribe Button

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Wales

Digwyddiadau CwrddHwb

Dyma Hwb.B_5dAjHWAAEHzKy (1)

Os nad ydych chi wedi cyfarfod ag ef yn eich ysgol neu’ch swyddfa eto, gallwch gwrdd â Hwb, fel mae llawer o bobl eraill wedi’i wneud, mewn digwyddiad CwrddHwb.

I’r rheini ohonoch chi sydd ddim yn gwybod yn barod, Hwb yw’r gronfa ddata genedlaethol o adnoddau addysgu a dysgu digidol. Mae hefyd yn borth i adnoddau diweddaraf CDSM, erthyglau a delweddau o safon gan Encyclopaedia Britannica a phecyn ardderchog ar gyfer dysgwyr y cyfnod sylfaen Just2easy.

Ar hyn o bryd, mae Hwb a minnau’n mynd i bob man gyda’n gilydd. Rydyn ni’n ffrindiau pennaf. Mae Hwb hyd yn oed yn llwyddo i fynd â mi i ddigwyddiadau gwych lle rwy’n cael cwrdd â’r holl athrawon a’r gweision cyhoeddus ardderchog sy’n gweithio mor ddiwyd i gynyddu cyrhaeddiad yn ein hysgolion. Fi yw partner Hwb, sy’n gweithio’n dda gan fod Hwb wrth ei fodd yn ganolbwynt sylw pawb. Mae’n mwynhau dangos ei holl driciau newydd a chyflwyno pobl i’r amrywiaeth eang o ddulliau ac adnoddau sydd ganddo i’w cynnig.

Mae Hwb wedi cael ei weddnewid yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae’n wasanaeth newydd sbon eto ac yn dechrau denu cryn sylw. Fe wnaeth saith mil o bobl newydd fewngofnodi i Hwb ym mis Chwefror yn unig – nifer fawr, ac mae’r niferoedd yn cynyddu bob mis. Yn ogystal â bod yn adnodd gwych, mae Hwb yn uchelgeisiol, ac ni fydd yn stopio nes bydd pob un o’r pum cant o filoedd a mwy o ddefnyddwyr yng Nghymru wedi mewngofnodi. Felly i’r perwyl hwnnw, mae Hwb a minnau’n cymryd rhan mewn digwyddiadau CwrddHwb sy’n cyfateb i sesiynau cysylltu cyflym ond ym maes addysg. Ein nod yw creu argraff ar athrawon, arweinwyr awdurdodau lleol ac asiantaethau gwella ysgolion yng Nghymru.

Mae CwrddHwb yn sesiynau 2 awr o hyd sy’n dechrau gydag ambell i gyflwyniad gan ymarferwyr pwysig yn y maes. Mae’r cyflwyniadau craff hyn yn enghraifft wych o’r gwaith y mae athrawon yn ei wneud er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio technoleg yn y ffordd orau bosibl yn eu hystafelloedd dosbarth. Ar ôl hyn, bydd y gynulleidfa o athrawon ac arweinwyr ysgolion yn rhannu’n grwpiau o wyth ac yn gweithio eu ffordd o amgylch cyfres o fyrddau wedi’u rhifo, er mwyn ceisio dod o hyd i’r adnodd technegol nesaf i ysbrydoli a herio eu disgyblion.

Rydw i’n cael deg munud gyda phob grŵp i ddangos nodweddion Hwb iddynt. Y peth anodd yw siarad am wyth deg munud heb stopio, gan adrodd hanes Hwb i wyth o wahanol grwpiau.

Mae eu hargyhoeddi yn haws. Wedi’r cyfan, rydw i’n gallu dweud wrthynt fod Hwb am ddim, bod gan bob athro a dysgwr yng Nghymru gyfrif sy’n rhoi mynediad Mewngofnodi un-tro iddynt i: MS Office 365, Hwb+ gan Learning Posibilities ac adnodd 360° safe Cymru gan SWGFL – yn ogystal â holl adnoddau newydd CDSM, wedi’u cynllunio gan athrawon ar gyfer athrawon.

Fe wnaeth pobl ymweld â thudalennau Hwb wyth gant a dau ddeg dau o filoedd o weithiau a mewngofnodi iddo chwe deg saith o filoedd o weithiau.  Wrth gwrs, rydym am weld y rhifau hynny’n dyblu erbyn diwedd y flwyddyn academaidd: dyna sut byddwn yn gwybod bod Hwb yn cyrraedd yr athrawon a’r arweinwyr y cafodd ei gynllunio a’i gomisiynu i’w helpu.

I wneud hyn, mae Hwb yn gwella ac yn datblygu drwy’r amser. Mae ei nodweddion yn ehangu, ac mae pa mor berthnasol ydyw i athrawon ac ymarferwyr ystafelloedd dosbarth yn tyfu. Erbyn canol mis Ebrill, bydd Hwb wedi cyhoeddi 5 nodwedd newydd, gan gynnwys Rhestri Chwarae a Rhwydweithiau Hwb. Nodweddion arloesol fel y rhain fydd yn llunio sylfaeni’r gwaddol rydym yn ei greu yng Nghymru. Y nodweddion hyn mae Hwb a minnau wedi bod yn eu harddangos yn nigwyddiadau CwrddHwb.

Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn gan athrawon, hyd yn oed gan y grwpiau sy’n gwrando ar fy nghyflwyniad olaf yn y digwyddiadau. Mae athrawon yn gweld manteision yr adnoddau ar unwaith ac yn gwerthfawrogi pa mor hawdd a syml yw eu rhoi ar waith. Yr ymateb mwyaf cyffredin rydw i’n ei gael yw’r cwestiwn: “Ac mae hyn i gyd ar gael am ddim ar Hwb?!” Yr ail yw “Felly lle galla’ i gael gafael ar fy manylion mewngofnodi eto?”

Os nad ydych chi wedi cwrdd â Hwb eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i ddigwyddiad CwrddHwb. Gallwch weld rhestr o ddigwyddiadau ar y gweill Hwb – ac mae’r ddau ohonom yn gobeithio eich gweld chi yno.

Subscribe
CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu Learning Playlists Wales

Mae Gwyliau’r Pasg bron â dod i ben, ond mae gan Hwb newyddion da i chi…

Ydych chi wedi cymryd rhan mewn helfa wyau Pasg yn ddiweddar? Mae gennym ni newyddion annisgwyl nad oes yn rhaid i chi chwilio amdano – bydd Hwb yn ei rannu yn barod ar gyfer athrawon pan fyddant yn mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth.

Bydd CHWECH O NODWEDDION NEWYDD – dyna chi, fe glywsoch chi’n iawn, CHWECH o nodweddion newydd yn mynd yn fyw mewn pryd ar gyfer y tymor ysgol newydd!

Rydym yn gwybod y bydd athrawon yn mwynhau ceisio dod o hyd iddynt, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed eu barn.

“Felly, beth sy’n newydd?” rydych chi’n holi.
Rydym yn fodlon rhoi cipolwg sydyn i chi…

Bydd adnodd ‘Rhestr chwarae’ newydd arbennig yn cael ei gyhoeddi yn Hwb, sy’n golygu y bydd y broses o gasglu cynnwys yn llawer gwell – cynlluniau gwersi, cwisiau, gwaith cartref, dulliau dysgu eich hun –  gwneud addysgu a dysgu yn syml yw holl bwrpas y gwasanaeth wedi’r cyfan.

28 PlaylistsBydd modd i athrawon hefyd chwilio yn ‘Encyclopaedia Britannica’ a ‘ImageQuest’ yn uniongyrchol o Hwb, a fydd yn eu galluogi i ddod â miliynau o erthyglau a lluniau gyda hawliau wedi’u clirio i’r ystafell ddosbarth. A’r geiriau hyd rydych chi eisiau eu clywed…bydd, mi fydd hyn i gyd AM DDIM!

Bydd ‘Proffil Defnyddiwr’ gwych ar gael i bob athro hefyd er mwyn iddynt ddangos beth maen nhw’n ei wneud a gwneud y broses o rannu eu cynnwys â ‘Chymuned Hwb’ yn haws nag erioed. Bydd ymarferwyr o bob cwr o Gymru yn gadael gwaddol i bob athro drwy rannu eu harferion a’u hadnoddau gorau.  Bydd hyn yn eich galluogi chi i weld gwaith athrawon eraill, yn ogystal â dangos eich deunydd anhygoel ar lwyfan cenedlaethol.

36 and 43 HN discussionBydd rhagor o gydweithio’n digwydd rhwng ‘Rhwydweithiau Hwb’, lle bydd modd creu eich rhwydwaith eich hun, ymuno â rhwydwaith arall ac estyn gwahoddiad i gydweithwyr. Mae’n adnodd PLC ar gyfer Cymru gyfan, gan greu gofod lle gall gweithwyr proffesiynol o’r un anian wella, addysgu a dysgu gyda’i gilydd drwy Gymru benbaladr!

Rwy’n siŵr eich bod yn edrych ymlaen yn arw at fynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth nawr – ond cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ni i glywed rhagor o newyddion wrth iddo gael ei gyhoeddi.

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Wales

Ydy’ch plant chi’n cael yr addysg orau yng Nghymru?

Beth mae CDSM yn ei wneud?

Rwy’n siŵr eich bod chi wedi clywed llawer amdanom ni – rydym yn sôn yn aml am y nodweddion newydd diddorol rydym yn eu hychwanegu at Hwb, a’r effaith maen nhw’n eu cael ar ddysgwyr yng Nghymru. Ond os nad ydych chi’n gweithio ym maes addysg, efallai bod gennych rywfaint o gwestiynau o hyd.

Yn syml, gwasanaeth Dysgu Digidol ar gyfer Cymru yw Hwb!

Mae Hwb yn llwyfan dysgu digidol sy’n canolbwyntio’n benodol ar helpu athrawon ac addysgwyr eraill, er mwyn helpu i weddnewid y broses o addysgu mewn ystafell ddosbarth fodern. Nid yn unig mae ein gofod ar-lein yn llawn o ddeunyddiau addysgol, mae hefyd yn gyfle i athrawon gydweithio a rhannu adnoddau er mwyn gwneud yn siŵr bod eich plant chi’n cael y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

Mae’r ffordd o ddysgu plant rhwng 3 a 19 oed wedi torri tir newydd, ac mae CDSM wedi helpu i sicrhau hynny.

Sut bydd eich plant yn elwa?

Mae Hwb yn wasanaeth dwyieithog ac yn galluogi athrawon i ddefnyddio Hwb+, Office 365 – PostHwb, Just2Easy, Encyclopaedia Britannica, a 360 degree safe Cymru. Mae hyn yn golygu bod Hwb yn borth i nifer fawr o adnoddau a fydd yn helpu eich plant i ddysgu’n well mewn oes ddigidol fodern.

Nid yn unig mae Hwb yn rhoi mynediad i’r holl adnoddau anhygoel hyn, mae hefyd yn cynnwys PISA Skills, ffordd bwerus o helpu eich plentyn i baratoi ar gyfer profion y Rhaglen Rhyngwladol Asesu Myfyrwyr y mae’n rhaid i bobl ifanc 15 oed eu sefyll mewn dros 65 o wledydd ledled y byd.   Mae’r rhain yn canolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau academaidd mewn sefyllfaoedd go iawn sy’n golygu bod Hwb a PISA yn helpu eich plant i feithrin sgiliau am oes.

Sut gall rhieni ddefnyddio Hwb?

Mae’r rhyngrwyd yn anferth, ac mae diogelwch eich plentyn yn bryder mawr – nid yn unig i chi, ond i CDSM a’n partneriaid SWGfL hefyd. Dyna pam mae gan Hwb barth e-Ddiogelwch gwych er mwyn rhoi cyngor i chi a’ch plant. Gallwch gael golwg arno yma

Ledled Cymru, mae Hwb yn gweithio er mwyn sicrhau bod eich plant yn cael yr addysg orau bosibl – ac yn well fyth, mae Hwb bob amser yn gwella ac yn datblygu. Darllenwch amdanom heddiw.

pisa welsh

Subscribe
Business E-learning Infographic Insights Learning

Stop, Collaborate, and e-Learn text only version

Club Together to Train Better

There’s a great way to get your organisation learning more. Pal up with an L&D department at another company, and together, you can afford the best training for both of your operations. Lots of places are already doing it! So instead of making your budget work harder, make it work smarter by collaborating.

Here’s what findings from a UK Government survey have discovered:

Organisations Just Like Yours Are Doing It!

Over a 12 Month Period:

1/6 of all employers had worked with another organisation to access, develop or share expertise on skills and training. It’s a popular option.

Of these:

Organisations with 100+ employees:

Were twice as likely to find working with another organisation saved money.

Formal arrangements with other organisations were more common (66%).

Organisations with four or fewer employees:

Informal arrangements were more common (60%).

For all organisations:

Over 11% had both formal and informal arrangements.

Trainers Are Collaborating in Your Industry Too.

Organisations are working together on L&D in:

non-market services *35%

business and other services 18%

trade, accommodation and transport 13%

construction 14%

manufacturing 11%

primary sector and utilities 15%

*(health and social work, education, public administration and defence, compulsory social security)

The Benefits of Collaborating on Learning:

Organisations are able to:

Share best practice from previous experiences 50%

Stay up to date with the latest training developments 19%

Plug skills gaps 16%

Save money/make cost efficiencies 13%

Get something more tailored to their needs 13%

Ensure they do not fall behind competitors 7%

Widen their network 4%

Improve staff skills only 3%

Reach Out Today!

Share a link to this infographic with at least one friendly company that you would like to train with. It could be the start of a beautiful new learning and development relationship.

CDSM. Never Stop Learning.

www.cdsm.co.uk

Source:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/373769/14.11.11._EPS_2014_-_Main_Report_full_V2.pdf

Subscribe