CDSM never stop learning

Digwyddiadau CwrddHwb

Dyma Hwb.B_5dAjHWAAEHzKy (1)

Os nad ydych chi wedi cyfarfod ag ef yn eich ysgol neu’ch swyddfa eto, gallwch gwrdd â Hwb, fel mae llawer o bobl eraill wedi’i wneud, mewn digwyddiad CwrddHwb.

I’r rheini ohonoch chi sydd ddim yn gwybod yn barod, Hwb yw’r gronfa ddata genedlaethol o adnoddau addysgu a dysgu digidol. Mae hefyd yn borth i adnoddau diweddaraf CDSM, erthyglau a delweddau o safon gan Encyclopaedia Britannica a phecyn ardderchog ar gyfer dysgwyr y cyfnod sylfaen Just2easy.

Ar hyn o bryd, mae Hwb a minnau’n mynd i bob man gyda’n gilydd. Rydyn ni’n ffrindiau pennaf. Mae Hwb hyd yn oed yn llwyddo i fynd â mi i ddigwyddiadau gwych lle rwy’n cael cwrdd â’r holl athrawon a’r gweision cyhoeddus ardderchog sy’n gweithio mor ddiwyd i gynyddu cyrhaeddiad yn ein hysgolion. Fi yw partner Hwb, sy’n gweithio’n dda gan fod Hwb wrth ei fodd yn ganolbwynt sylw pawb. Mae’n mwynhau dangos ei holl driciau newydd a chyflwyno pobl i’r amrywiaeth eang o ddulliau ac adnoddau sydd ganddo i’w cynnig.

Mae Hwb wedi cael ei weddnewid yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae’n wasanaeth newydd sbon eto ac yn dechrau denu cryn sylw. Fe wnaeth saith mil o bobl newydd fewngofnodi i Hwb ym mis Chwefror yn unig – nifer fawr, ac mae’r niferoedd yn cynyddu bob mis. Yn ogystal â bod yn adnodd gwych, mae Hwb yn uchelgeisiol, ac ni fydd yn stopio nes bydd pob un o’r pum cant o filoedd a mwy o ddefnyddwyr yng Nghymru wedi mewngofnodi. Felly i’r perwyl hwnnw, mae Hwb a minnau’n cymryd rhan mewn digwyddiadau CwrddHwb sy’n cyfateb i sesiynau cysylltu cyflym ond ym maes addysg. Ein nod yw creu argraff ar athrawon, arweinwyr awdurdodau lleol ac asiantaethau gwella ysgolion yng Nghymru.

Mae CwrddHwb yn sesiynau 2 awr o hyd sy’n dechrau gydag ambell i gyflwyniad gan ymarferwyr pwysig yn y maes. Mae’r cyflwyniadau craff hyn yn enghraifft wych o’r gwaith y mae athrawon yn ei wneud er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio technoleg yn y ffordd orau bosibl yn eu hystafelloedd dosbarth. Ar ôl hyn, bydd y gynulleidfa o athrawon ac arweinwyr ysgolion yn rhannu’n grwpiau o wyth ac yn gweithio eu ffordd o amgylch cyfres o fyrddau wedi’u rhifo, er mwyn ceisio dod o hyd i’r adnodd technegol nesaf i ysbrydoli a herio eu disgyblion.

Rydw i’n cael deg munud gyda phob grŵp i ddangos nodweddion Hwb iddynt. Y peth anodd yw siarad am wyth deg munud heb stopio, gan adrodd hanes Hwb i wyth o wahanol grwpiau.

Mae eu hargyhoeddi yn haws. Wedi’r cyfan, rydw i’n gallu dweud wrthynt fod Hwb am ddim, bod gan bob athro a dysgwr yng Nghymru gyfrif sy’n rhoi mynediad Mewngofnodi un-tro iddynt i: MS Office 365, Hwb+ gan Learning Posibilities ac adnodd 360° safe Cymru gan SWGFL – yn ogystal â holl adnoddau newydd CDSM, wedi’u cynllunio gan athrawon ar gyfer athrawon.

Fe wnaeth pobl ymweld â thudalennau Hwb wyth gant a dau ddeg dau o filoedd o weithiau a mewngofnodi iddo chwe deg saith o filoedd o weithiau.  Wrth gwrs, rydym am weld y rhifau hynny’n dyblu erbyn diwedd y flwyddyn academaidd: dyna sut byddwn yn gwybod bod Hwb yn cyrraedd yr athrawon a’r arweinwyr y cafodd ei gynllunio a’i gomisiynu i’w helpu.

I wneud hyn, mae Hwb yn gwella ac yn datblygu drwy’r amser. Mae ei nodweddion yn ehangu, ac mae pa mor berthnasol ydyw i athrawon ac ymarferwyr ystafelloedd dosbarth yn tyfu. Erbyn canol mis Ebrill, bydd Hwb wedi cyhoeddi 5 nodwedd newydd, gan gynnwys Rhestri Chwarae a Rhwydweithiau Hwb. Nodweddion arloesol fel y rhain fydd yn llunio sylfaeni’r gwaddol rydym yn ei greu yng Nghymru. Y nodweddion hyn mae Hwb a minnau wedi bod yn eu harddangos yn nigwyddiadau CwrddHwb.

Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn gan athrawon, hyd yn oed gan y grwpiau sy’n gwrando ar fy nghyflwyniad olaf yn y digwyddiadau. Mae athrawon yn gweld manteision yr adnoddau ar unwaith ac yn gwerthfawrogi pa mor hawdd a syml yw eu rhoi ar waith. Yr ymateb mwyaf cyffredin rydw i’n ei gael yw’r cwestiwn: “Ac mae hyn i gyd ar gael am ddim ar Hwb?!” Yr ail yw “Felly lle galla’ i gael gafael ar fy manylion mewngofnodi eto?”

Os nad ydych chi wedi cwrdd â Hwb eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i ddigwyddiad CwrddHwb. Gallwch weld rhestr o ddigwyddiadau ar y gweill Hwb – ac mae’r ddau ohonom yn gobeithio eich gweld chi yno.

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>