CDSM never stop learning

Tag Archives: Playlists

CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu News Wales

Major Update to Hwb

[Read in Welsh]

Since our last major Hwb release in June, we’ve been working tirelessly to bring you our best tool suite yet. Collaborating with primary and secondary teachers in Wales, as well as with our colleagues at Welsh Government, we’ve built Hwb into what we believe is the best freely available national digital education offering to be found anywhere – and we’re nowhere near finished yet.

Latest Release

Friday 13th November sees the first of two major releases for Hwb, with five new Playlist features released, along with a plethora of wider enhancements.

CDSM is privileged to serve the educational community in Wales: we know it, and we’re proud of it. It gives us huge pleasure to be making a difference in our own community, and we love the opportunity to travel to your communities and hear your thoughts, listen to your opinions and incorporate these into Hwb.

Playlists

The Playlists feature has been updated to include two new assessment types, to further diversify the way formative or summative assessment can be used in your classroom. The first allows Playlist authors to easily create drag and drop sorting activities, allowing them to create everything from capital city quizzes to reasoning exercises on forces in new and engaging ways.

Playlist Blocks

Coupled with this is the new Image Multiple Choice Question (Image MCQ) format. As with so many aspects of Hwb, the beauty here is in the simplicity: this development gives authors the chance to provide images as the answers to multiple choice questions. This opens up so many new possibilities for our users, such as making possible the creation of mathematical formulae questions without the need to write complicated code or use 3rd party libraries.

Hwb Playlist Blocks

Simplicity, however, isn’t the only beauty on offer– the Playlist feature’s new Slideshow content block provides a template in which the user can present learning material visually in a stimulating way, using bite sized pieces of written text to accompany a complimentary image. Teachers now have real options in accommodating the different learning styles, preferences and abilities in their classrooms.

Slideshow

We’ve also built in the ability for Playlists to hold file attachments, giving authors the option to attach supplementary and supporting content to any Playlist.

Hwb - attachments on step

Next Release

What will make the Playlist improvements even more powerful, however, is the release of our brand new Assessment tool. Created with Playlists at its core, the Assessment tool (released on December 8th) will allow authors to assign Playlists created by any author in Wales to a group of their choosing – for example a class or a set.

Even more excitingly, the latest Learner Record Store technology then allows the author to see the learner’s interactions, progress and attainment in real time. Results can be viewed across the entire cohort or at an individual level, giving the author an unprecedented and timely insight into both group and individual understanding of the topic.

Hwb Markbook

We’re very proud of these features, and can’t wait to see the diverse range of up-to-date assessments that the teachers of Wales will make with them.

In addition to all of this, we’re also releasing a large number of enhancements to Hwb itself; ranging from personal communication enhancements like the private news feed, to practical improvements like the ability to view the resource repository as a list.

Hwb News Feed

We’ve built upon and enhanced so many features that it’d be impossible to try and list them all here – so go and take a look at them for yourself on Hwb.

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Wales

Digwyddiadau CwrddHwb

Dyma Hwb.B_5dAjHWAAEHzKy (1)

Os nad ydych chi wedi cyfarfod ag ef yn eich ysgol neu’ch swyddfa eto, gallwch gwrdd â Hwb, fel mae llawer o bobl eraill wedi’i wneud, mewn digwyddiad CwrddHwb.

I’r rheini ohonoch chi sydd ddim yn gwybod yn barod, Hwb yw’r gronfa ddata genedlaethol o adnoddau addysgu a dysgu digidol. Mae hefyd yn borth i adnoddau diweddaraf CDSM, erthyglau a delweddau o safon gan Encyclopaedia Britannica a phecyn ardderchog ar gyfer dysgwyr y cyfnod sylfaen Just2easy.

Ar hyn o bryd, mae Hwb a minnau’n mynd i bob man gyda’n gilydd. Rydyn ni’n ffrindiau pennaf. Mae Hwb hyd yn oed yn llwyddo i fynd â mi i ddigwyddiadau gwych lle rwy’n cael cwrdd â’r holl athrawon a’r gweision cyhoeddus ardderchog sy’n gweithio mor ddiwyd i gynyddu cyrhaeddiad yn ein hysgolion. Fi yw partner Hwb, sy’n gweithio’n dda gan fod Hwb wrth ei fodd yn ganolbwynt sylw pawb. Mae’n mwynhau dangos ei holl driciau newydd a chyflwyno pobl i’r amrywiaeth eang o ddulliau ac adnoddau sydd ganddo i’w cynnig.

Mae Hwb wedi cael ei weddnewid yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae’n wasanaeth newydd sbon eto ac yn dechrau denu cryn sylw. Fe wnaeth saith mil o bobl newydd fewngofnodi i Hwb ym mis Chwefror yn unig – nifer fawr, ac mae’r niferoedd yn cynyddu bob mis. Yn ogystal â bod yn adnodd gwych, mae Hwb yn uchelgeisiol, ac ni fydd yn stopio nes bydd pob un o’r pum cant o filoedd a mwy o ddefnyddwyr yng Nghymru wedi mewngofnodi. Felly i’r perwyl hwnnw, mae Hwb a minnau’n cymryd rhan mewn digwyddiadau CwrddHwb sy’n cyfateb i sesiynau cysylltu cyflym ond ym maes addysg. Ein nod yw creu argraff ar athrawon, arweinwyr awdurdodau lleol ac asiantaethau gwella ysgolion yng Nghymru.

Mae CwrddHwb yn sesiynau 2 awr o hyd sy’n dechrau gydag ambell i gyflwyniad gan ymarferwyr pwysig yn y maes. Mae’r cyflwyniadau craff hyn yn enghraifft wych o’r gwaith y mae athrawon yn ei wneud er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio technoleg yn y ffordd orau bosibl yn eu hystafelloedd dosbarth. Ar ôl hyn, bydd y gynulleidfa o athrawon ac arweinwyr ysgolion yn rhannu’n grwpiau o wyth ac yn gweithio eu ffordd o amgylch cyfres o fyrddau wedi’u rhifo, er mwyn ceisio dod o hyd i’r adnodd technegol nesaf i ysbrydoli a herio eu disgyblion.

Rydw i’n cael deg munud gyda phob grŵp i ddangos nodweddion Hwb iddynt. Y peth anodd yw siarad am wyth deg munud heb stopio, gan adrodd hanes Hwb i wyth o wahanol grwpiau.

Mae eu hargyhoeddi yn haws. Wedi’r cyfan, rydw i’n gallu dweud wrthynt fod Hwb am ddim, bod gan bob athro a dysgwr yng Nghymru gyfrif sy’n rhoi mynediad Mewngofnodi un-tro iddynt i: MS Office 365, Hwb+ gan Learning Posibilities ac adnodd 360° safe Cymru gan SWGFL – yn ogystal â holl adnoddau newydd CDSM, wedi’u cynllunio gan athrawon ar gyfer athrawon.

Fe wnaeth pobl ymweld â thudalennau Hwb wyth gant a dau ddeg dau o filoedd o weithiau a mewngofnodi iddo chwe deg saith o filoedd o weithiau.  Wrth gwrs, rydym am weld y rhifau hynny’n dyblu erbyn diwedd y flwyddyn academaidd: dyna sut byddwn yn gwybod bod Hwb yn cyrraedd yr athrawon a’r arweinwyr y cafodd ei gynllunio a’i gomisiynu i’w helpu.

I wneud hyn, mae Hwb yn gwella ac yn datblygu drwy’r amser. Mae ei nodweddion yn ehangu, ac mae pa mor berthnasol ydyw i athrawon ac ymarferwyr ystafelloedd dosbarth yn tyfu. Erbyn canol mis Ebrill, bydd Hwb wedi cyhoeddi 5 nodwedd newydd, gan gynnwys Rhestri Chwarae a Rhwydweithiau Hwb. Nodweddion arloesol fel y rhain fydd yn llunio sylfaeni’r gwaddol rydym yn ei greu yng Nghymru. Y nodweddion hyn mae Hwb a minnau wedi bod yn eu harddangos yn nigwyddiadau CwrddHwb.

Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn gan athrawon, hyd yn oed gan y grwpiau sy’n gwrando ar fy nghyflwyniad olaf yn y digwyddiadau. Mae athrawon yn gweld manteision yr adnoddau ar unwaith ac yn gwerthfawrogi pa mor hawdd a syml yw eu rhoi ar waith. Yr ymateb mwyaf cyffredin rydw i’n ei gael yw’r cwestiwn: “Ac mae hyn i gyd ar gael am ddim ar Hwb?!” Yr ail yw “Felly lle galla’ i gael gafael ar fy manylion mewngofnodi eto?”

Os nad ydych chi wedi cwrdd â Hwb eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i ddigwyddiad CwrddHwb. Gallwch weld rhestr o ddigwyddiadau ar y gweill Hwb – ac mae’r ddau ohonom yn gobeithio eich gweld chi yno.

Subscribe
CDSM EdTech Education Hwb Hwbdysgu Learning Playlists Wales

Mae Gwyliau’r Pasg bron â dod i ben, ond mae gan Hwb newyddion da i chi…

Ydych chi wedi cymryd rhan mewn helfa wyau Pasg yn ddiweddar? Mae gennym ni newyddion annisgwyl nad oes yn rhaid i chi chwilio amdano – bydd Hwb yn ei rannu yn barod ar gyfer athrawon pan fyddant yn mynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth.

Bydd CHWECH O NODWEDDION NEWYDD – dyna chi, fe glywsoch chi’n iawn, CHWECH o nodweddion newydd yn mynd yn fyw mewn pryd ar gyfer y tymor ysgol newydd!

Rydym yn gwybod y bydd athrawon yn mwynhau ceisio dod o hyd iddynt, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed eu barn.

“Felly, beth sy’n newydd?” rydych chi’n holi.
Rydym yn fodlon rhoi cipolwg sydyn i chi…

Bydd adnodd ‘Rhestr chwarae’ newydd arbennig yn cael ei gyhoeddi yn Hwb, sy’n golygu y bydd y broses o gasglu cynnwys yn llawer gwell – cynlluniau gwersi, cwisiau, gwaith cartref, dulliau dysgu eich hun –  gwneud addysgu a dysgu yn syml yw holl bwrpas y gwasanaeth wedi’r cyfan.

28 PlaylistsBydd modd i athrawon hefyd chwilio yn ‘Encyclopaedia Britannica’ a ‘ImageQuest’ yn uniongyrchol o Hwb, a fydd yn eu galluogi i ddod â miliynau o erthyglau a lluniau gyda hawliau wedi’u clirio i’r ystafell ddosbarth. A’r geiriau hyd rydych chi eisiau eu clywed…bydd, mi fydd hyn i gyd AM DDIM!

Bydd ‘Proffil Defnyddiwr’ gwych ar gael i bob athro hefyd er mwyn iddynt ddangos beth maen nhw’n ei wneud a gwneud y broses o rannu eu cynnwys â ‘Chymuned Hwb’ yn haws nag erioed. Bydd ymarferwyr o bob cwr o Gymru yn gadael gwaddol i bob athro drwy rannu eu harferion a’u hadnoddau gorau.  Bydd hyn yn eich galluogi chi i weld gwaith athrawon eraill, yn ogystal â dangos eich deunydd anhygoel ar lwyfan cenedlaethol.

36 and 43 HN discussionBydd rhagor o gydweithio’n digwydd rhwng ‘Rhwydweithiau Hwb’, lle bydd modd creu eich rhwydwaith eich hun, ymuno â rhwydwaith arall ac estyn gwahoddiad i gydweithwyr. Mae’n adnodd PLC ar gyfer Cymru gyfan, gan greu gofod lle gall gweithwyr proffesiynol o’r un anian wella, addysgu a dysgu gyda’i gilydd drwy Gymru benbaladr!

Rwy’n siŵr eich bod yn edrych ymlaen yn arw at fynd yn ôl i’r ystafell ddosbarth nawr – ond cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ni i glywed rhagor o newyddion wrth iddo gael ei gyhoeddi.

Subscribe
EdTech Education Hwb Hwbdysgu Wales

Ydy’ch plant chi’n cael yr addysg orau yng Nghymru?

Beth mae CDSM yn ei wneud?

Rwy’n siŵr eich bod chi wedi clywed llawer amdanom ni – rydym yn sôn yn aml am y nodweddion newydd diddorol rydym yn eu hychwanegu at Hwb, a’r effaith maen nhw’n eu cael ar ddysgwyr yng Nghymru. Ond os nad ydych chi’n gweithio ym maes addysg, efallai bod gennych rywfaint o gwestiynau o hyd.

Yn syml, gwasanaeth Dysgu Digidol ar gyfer Cymru yw Hwb!

Mae Hwb yn llwyfan dysgu digidol sy’n canolbwyntio’n benodol ar helpu athrawon ac addysgwyr eraill, er mwyn helpu i weddnewid y broses o addysgu mewn ystafell ddosbarth fodern. Nid yn unig mae ein gofod ar-lein yn llawn o ddeunyddiau addysgol, mae hefyd yn gyfle i athrawon gydweithio a rhannu adnoddau er mwyn gwneud yn siŵr bod eich plant chi’n cael y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

Mae’r ffordd o ddysgu plant rhwng 3 a 19 oed wedi torri tir newydd, ac mae CDSM wedi helpu i sicrhau hynny.

Sut bydd eich plant yn elwa?

Mae Hwb yn wasanaeth dwyieithog ac yn galluogi athrawon i ddefnyddio Hwb+, Office 365 – PostHwb, Just2Easy, Encyclopaedia Britannica, a 360 degree safe Cymru. Mae hyn yn golygu bod Hwb yn borth i nifer fawr o adnoddau a fydd yn helpu eich plant i ddysgu’n well mewn oes ddigidol fodern.

Nid yn unig mae Hwb yn rhoi mynediad i’r holl adnoddau anhygoel hyn, mae hefyd yn cynnwys PISA Skills, ffordd bwerus o helpu eich plentyn i baratoi ar gyfer profion y Rhaglen Rhyngwladol Asesu Myfyrwyr y mae’n rhaid i bobl ifanc 15 oed eu sefyll mewn dros 65 o wledydd ledled y byd.   Mae’r rhain yn canolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau academaidd mewn sefyllfaoedd go iawn sy’n golygu bod Hwb a PISA yn helpu eich plant i feithrin sgiliau am oes.

Sut gall rhieni ddefnyddio Hwb?

Mae’r rhyngrwyd yn anferth, ac mae diogelwch eich plentyn yn bryder mawr – nid yn unig i chi, ond i CDSM a’n partneriaid SWGfL hefyd. Dyna pam mae gan Hwb barth e-Ddiogelwch gwych er mwyn rhoi cyngor i chi a’ch plant. Gallwch gael golwg arno yma

Ledled Cymru, mae Hwb yn gweithio er mwyn sicrhau bod eich plant yn cael yr addysg orau bosibl – ac yn well fyth, mae Hwb bob amser yn gwella ac yn datblygu. Darllenwch amdanom heddiw.

pisa welsh

Subscribe